συνεργός, όν

helping
helper

synergos, on
Adjective
13