συνηλικιώτης, ου, ὁ

contemporary

synelikiotes, ou, ho
Noun
1