φθαρτός, ή, όν

perishable

phthartos, e, on
Adjective
6