παραφέρω

bring up
take/carray away

paraphero
Verb
4