παράδοσις, εως, ἡ

tradition
surrender

paradosis, eos, he
Noun
13