παραβολή, ῆς, ἡ

parable

parabole, es, he
Noun
50