μάστιξ, ιγος, ἡ

torment
a whip

mastix, igos, he
Noun
6