κολλυβιστής, οῦ, ὁ

moneychanger

kollybistes, ou, ho
Noun
3