κέρας, ατος, τό

horn
power

keras, atos, to
Noun
11