κενός, ή, όν

empty
in vain

kenos, e, on
Adjective
18