καθαρισμός, οῦ, ὁ

purification

katharismos, ou, ho
Noun
7