κατασκευάζω

build
make ready

kataskeuazo
Verb
11