καταδυναστεύω

oppress, exploit

katadynasteuo
Verb
2