καιρός, οῦ, ὁ

time
period

kairos, ou, ho
Noun
85