Ἰουδαϊσμός, οῦ, ὁ

Judaism/Judeanism

ioudaismos, ou, ho
Noun
2