ἴδιος, α, ον

one’s own

idios, a, on
Adjective
114