ὑψηλός, ή, όν

proud
tall, high

hypselos, e, on
Adjective
11