ὑάκινθος, ου, ὁ

hyacinth
jacinth

hyakinthos, ou, ho
Noun
1