ὁσιότης, ητος, ἡ

piety, holiness

hosiotes, etos, he
Noun
2