γνωστός, ή, όν

known
intelligible

gnostos, e, on
Adjective
15