γαστήρ, τρός, ὁ

belly
womb

gaster, tros, ho
Noun
9