ἐπίγνωσις, εως, ἡ

knowledge, recognition

epignosis, eos, he
Noun
20