ἐνθύμησις, εως, ἡ

thought, idea

enthymesis, eos, he
Noun
4