διδακτός, ή, όν

taught

didaktos, e, on
Adjective
3