διχοστασία, ας, ἡ

dissension, sedition

dichostasia, as, he
Noun
2