διανόημα, τος, τό

thought

dianoema, tos, to
Noun
1