διαλογίζομαι

consider
argue

dialogizomai
Verb
16