Δαμασκός, οῦ, ἡ

Damascus

damaskos, ou, he
Noun
15