ἄθλησις, εως, ἡ

contest

athlesis, eos, he
Noun
1