ἄπειμι

go away (from εἶμι; ἀπήεσαν)

apeimi
Verb
1