Ἀνδρόνικος, ου, ὁ

Andronicus

andronikos, ou, ho
Noun
1