ἀνάθημα, τος, τό

votive offering

anathema, tos, to
Noun
1

A dedication to a deity, which is dedicated as a votive offering set up in a temple.

See ἀνατίθημι ‘to set up’.