α᾿κατάπαστος, ον

nenasytný

a᾿katapastos, on
Adjective
0