Galatians 1:11

Nestle 1904 Greek New Testament
1:1Παῦλος ἀπόστολος, οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων οὐδὲ δι’ ἀνθρώπου ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ Πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν,2καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοί, ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας·3χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ,4τοῦ δόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ αἰῶνος τοῦ ἐνεστῶτος πονηροῦ κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς ἡμῶν,5 δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.6Θαυμάζω ὅτι οὕτως ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι Χριστοῦ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον,7 οὐκ ἔστιν ἄλλο· εἰ μή τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ.8ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίσηται ὑμῖν παρ’ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω.9ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω, εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ’ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω.10Ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω τὸν Θεόν; ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν; εἰ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην.11γνωρίζω γὰρ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ’ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον·12οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι’ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ.13Ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ, ὅτι καθ’ ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν,14καὶ προέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων.15Ὅτε δὲ εὐδόκησεν ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ16ἀποκαλύψαι τὸν Υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοὶ, ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἵματι,17οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς Ἀραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν.18Ἔπειτα μετὰ τρία ἔτη ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα ἱστορῆσαι Κηφᾶν, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε·19ἕτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον, εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου.20 δὲ γράφω ὑμῖν, ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὅτι οὐ ψεύδομαι.21ἔπειτα ἦλθον εἰς τὰ κλίματα τῆς Συρίας καὶ τῆς Κιλικίας.22ἤμην δὲ ἀγνοούμενος τῷ προσώπῳ ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Ἰουδαίας ταῖς ἐν Χριστῷ.23μόνον δὲ ἀκούοντες ἦσαν ὅτι διώκων ἡμᾶς ποτε νῦν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἥν ποτε ἐπόρθει,24καὶ ἐδόξαζον ἐν ἐμοὶ τὸν Θεόν.
American standard version
1:1Paul, an apostle (not from men, neither through man, but through Jesus Christ, and God the Father, who raised him from the dead),2and all the brethren that are with me, unto the churches of Galatia:3Grace to you and peace from God the Father, and our Lord Jesus Christ,4who gave himself for our sins, that he might deliver us out of this present evil world, according to the will of our God and Father:5to whom be the glory for ever and ever. Amen.
6I marvel that ye are so quickly removing from him that called you in the grace of Christ unto a different gospel;7which is not another gospel only there are some that trouble you, and would pervert the gospel of Christ.8But though we, or an angel from heaven, should preach unto you any gospel other than that which we preached unto you, let him be anathema.9As we have said before, so say I now again, if any man preacheth unto you any gospel other than that which ye received, let him be anathema.
10For am I now seeking the favor of men, or of God? or am I striving to please men? if I were still pleasing men, I should not be a servant of Christ.11For I make known to you, brethren, as touching the gospel which was preached by me, that it is not after man.12For neither did I receive it from man, nor was I taught it, but it came to me through revelation of Jesus Christ.13For ye have heard of my manner of life in time past in the Jews´ religion, how that beyond measure I persecuted the church of God, and made havoc of it:14and I advanced in the Jews´ religion beyond many of mine own age among my countrymen, being more exceedingly zealous for the traditions of my fathers.15But when it was the good pleasure of God, who separated me, even from my mother´s womb, and called me through his grace,16to reveal his Son in me, that I might preach him among the Gentiles; straightway I conferred not with flesh and blood:17neither went I up to Jerusalem to them that were apostles before me: but I went away into Arabia; and again I returned unto Damascus.18Then after three years I went up to Jerusalem to visit Cephas, and tarried with him fifteen days.19But other of the apostles saw I none, save James the Lord´s brother.20Now touching the things which I write unto you, behold, before God, I lie not.21Then I came unto the regions of Syria and Cilicia.22And I was still unknown by face unto the churches of Judaea which were in Christ:23but they only heard say, He that once persecuted us now preacheth the faith of which he once made havoc;24and they glorified God in me.